دانشگاه ازاد دماوند http://damavand-uni.mihanblog.com 2018-06-19T09:14:55+01:00 text/html 2012-06-15T14:47:22+01:00 damavand-uni.mihanblog.com کوروش کبیر سامانه ثبت نام دانشگاه ازاد دماوند http://damavand-uni.mihanblog.com/post/19 <p>سلام دوستان</p> <p>میدونم تو این روز ها همتون دنبال این هستید که نمره هاتون رو از سایت بگیرید.</p> <p>اما سایت ما مثل همیشه یه بار میره چهار بار نمیره.</p> <p>فعلا میتونید از ادرسهای زیر استفاده کنید.</p> <p>همرو&nbsp;امتحان کنید.</p> <p><a href="http://217.218.113.197/" target="" title="">سامانه ثبت نام 1</a></p><a title="" href="http://78.39.177.12/" target="_blank"> </a><p><a href="http://85.133.168.132/" target="" title="">سامانه ثبت نام 2</a></p> text/html 2012-03-11T08:56:10+01:00 damavand-uni.mihanblog.com کوروش کبیر بدون شرح !! http://damavand-uni.mihanblog.com/post/30 <P><IMG style="WIDTH: 443px; HEIGHT: 350px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/72176964551521809346.jpg" width=615 height=428></P> <P><IMG style="WIDTH: 438px; HEIGHT: 486px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/30028915888827944386.jpg" width=891 height=772></P> text/html 2012-02-15T07:25:20+01:00 damavand-uni.mihanblog.com کوروش کبیر چند نکته ! http://damavand-uni.mihanblog.com/post/29 <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "></p><p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "></p><p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b>قانون پایستگی واحد :</b>&nbsp;واحد ها نه از بین میروند و نه پاس میشوند بلکه از ترمی به ترم دیگر انتقال میابند</span><span lang="AR-SA"> </span></font></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b>تقلب :</b> یک سری اعمال ننگین که در صورت این کاره بودن شخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش وخرمی دارد</span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">نوع خاصی از&nbsp; هلو برو تو گلو</span></font></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b>شب امتحان </b>: شبی که در آن نسکافه و قهوه از والیوم ده هم خواب آورتر می شوند</span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">شب ر ق ص و پایکوبی کلمات جزوه و کتاب بر روی سسلسله اعصاب محیطی و مرکزی دانشجو</span></font></p><p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: medium; "><b>دانشجویان ساکن خوابگاه :</b> جنگجویان کوهستان</span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>دانشجویان پرسر و صدا :</b> گروه لیان شان پو</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>خانواده دانشجویان :</b> بینوایان</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>انتخاب درس افتاده :</b> زخم کهنه</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>اولین امتحان :</b> جدال با سرنوشت</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>مراقبین امتحان :</b> سایه عقاب</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>تقلب :</b> عملیات سری</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>روز دریافت کارنامه :</b> روز واقعه</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>اعتراض دانشجو :</b> بایکوت</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>اعتراض برای کیفیت غذا :</b> می خواهم زنده بمانم</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>دانشجوی اخراجی : </b>مردی که به زانو در آمد</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b>آینده تحصیل کرده :</b> دست فروش</span></font></p><p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: medium; "><b>رییس دانشگاه :</b> مرد نامرئی</span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>استاد راهنما :</b> گمشده</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>دانشجویی که تغییر رشته داده :</b> بازنده</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>سرویس دانشگاه :</b> اتوبوسی به سوی مرگ</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b>کتابخانه دانشگاه : </b>خانه عنکبوتان</span></font></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>اتوماسیون تغذیه :</b> آژانس شیشه ای</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>التماس برای نمره :</b> اشک کوسه</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>سوار شدن به اتوبوس :</b> یورش</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>ترم آخر : </b>بوی خوش زندگی</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>تسویه حساب : </b>خط پایان</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>عمر دانشجو :</b> بر باد رفته</font></span></p> <p align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3"><b>مسئول خوابگاه :</b> کارآگاه گجت</font></span></p><p></p><p></p> text/html 2011-12-07T03:30:00+01:00 damavand-uni.mihanblog.com امین اسفندیار روز دانشجو مبارک http://damavand-uni.mihanblog.com/post/28 <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2>روز دانشجو را به همه هم دانشگاهی های دماوند تبریک عرض میکنم</FONT></STRONG></P> <P align=center><A title="روز دانشجو مبارک" href="http://up.vatandownload.com/images/1p37hq65nn94f1ggfpzv.png" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="روز دانشجو مبارک" align=baseline src="http://up.vatandownload.com/images/1p37hq65nn94f1ggfpzv.png"></A></P>